Thông tin liên hệ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH XUÂN

Địa chỉ: ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnhVĩnh Long

Số điện thoại: 02703.884.213

Email: ubxvinhxuan.hto@vinhlong.gov.vn

ipv6 ready